شیوه‌نامه جدید مسابقه امتیازی

به نام خدا

مسابقه امتیازی

جلسه دعای کمیل دانش‌آموزان

سوالات مسابقه امتیازی شامل ۳ سوال می‌باشد.

۱- یک سوال از کتاب های شهید مطهری (قابل دسترسی در برنامه نور مطهر)

۲- یک سوال چهار گزینه ای از قرآن مجید یا از دعای کمیل

۳- یک سوال چهار گزینه ای از سخنرانی آقای شریف

هر فرد ابتدا به هر تعداد از سوالات فوق که مایل باشد در سایت Nadema.ir تا قبل از شروع جلسه (ساعت ۱۷) پاسخ می‌دهد؛ سپس اسامی افرادی که حداقل به یک سوال پاسخ دهند یا به سوال مسابقه هفتگی پاسخ دهند، در یک برگه نوشته شده و در صورت حضور ایشان در اول و آخر جلسه، نام ایشان در برگه تیک می‌خورد. اگر فردی به هیچ سوال از سوالات مسابقه امتیازی قبل از جلسه در سایت پاسخ ندهد امکان ثبت حضور در جلسه را نخواهد داشت.

فعالیت امتیاز
حضور اول جلسه ۱
حضور آخر جلسه ۱
حضور اول و آخر جلسه ۳
پاسخ صحیح به هر سوال ۱
گروه ۳ یا ۴ نفره ۲

هر فرد می‌تواند یکی از فعالیت‌های ذیل را انجام داده و ۵ امتیاز کسب نماید (هر ماه فقط یک فعالیت).

  1. سخنرانی به مدت ۵ دقیقه
  2. نگارش یک نشریه حول موضوع دعای کمیل
  3. ایجاد یک gif یا flash حول موضوع دعای کمیل

اگر فردی ظرف حداکثر ۶ هفته منتهی به جلسه حاضر بتواند حداقل ۲۵ امتیاز کسب کند در قرعه‌کشی شرکت داده می شود.

هر هفته قرعه انجام می‌شود و هدیه کارت ۳۰۰۰۰ تومانی به برندگان اهداء می‌شود.

اگر افراد شرکت کننده کمتر از یازده نفر باشند(تا ۱۰ نفر) فقط یک قرعه کشی انجام میشود، اگر تعداد افراد شرکت کننده از ۱۱ تا بیست نفر باشد دو قرعه کشی و اگر  تعداد از ۲۱ نفر به بالا باشد سه قرعه کشی انجام میشود.

قرعه اول بین همه افراد و قرعه دوم و سوم بین افرادی که در هفته‌های قبل برنده نشده باشند میباشد.

بستن